Relaximage
Navigation Tree Het Licht van Gebed Religie Persoon & Kunst Partner Websites


De Al-Schepper ook uit onderwijzing van de Heilige Geest


Ik zei ver weg:
Een mens heeft twee onderdelen
Een mens heeft twee ikjes
ik zei de ander kan je niet manipuleren
de andere moet je vrijlaten om het doel te bereiken.
De andere wil zelf kiezen en werken aan bevrijding
Daarna zei ik; Die tweede die ander ben je zelf.

Ik zei er zijn drie sporten drie vormen van strijd.
de eerste is de denksport; noem het schaken
de tweede is de zeilsport; Noem kracht en snelheid
de derde is de yoga van Brahman; die is subliem


Ik zei het principe van de almacht moet je onderzoeken
neem een bord met steentjes en de almacht zal
bij spel en oefening altijd diegene zijn die wint.


Ik zei tegen hen; jullie zien werk en plicht als
een schuld in het leven, Toen ik verhaalde over
onze salaris, ons werk, en het uitgeven van
het salaris aan onze wensen. Zij werden ontroert
en hoopten heimelijk dat hun maatschappij het zal toelaten.
Waarbij een de wens had haar eigen kinderen haar
belangrijke wensne te onderwijzen

De Al-Schepper als hoogste god en godin,
noem als vergelijking Brahma de eerste van
de triniteit. Zij geeft haar genade persoonlijk


De Al-Schepper die ieder moment a het bestaande voortbrengt.
En binnen die schepping ook alle goden een plaats hebben.
Met iedere god en godin zijn eigen kenmerken voor aanbidding.

De Al-Schepper dus ieder moment alles voortbrengend,
maar ook de stabiliteit van de ervaring van de werkelijkheid
die voor ieder wezen, een bijna zeker gevoel geeft
dat er na dit moment nog een komt.


Oorsprong benaming
De benaming werd eigenlijk geleidt
door de titel Schepper, die tijdens zijn schepping
alomtegenwoodig is. samen te trekken tot
de Alomtegenwoordige Schepper.
Daarna voor het gemak de Al-Schepper genoemd
Waarna de titel Al-Schepper
de betekenis krijgt. Dat alles ieder moment, altijd
uit Hem of Haar voortkomt.
Een sprong in de benaming en de betekenis

Waarna het een godsbeeld is die de gehele
werkelijkheid en universum, altijd en ieder moment
het bestaande zowel leven, inzicht, als besef geeft.
De Al-Schepper die ieder moment,
alle wezens het besef van zijn, tijd en plaats geeft.
En bij alle wezens alle instrumenten en zijnservaringen geeft.

Waar Brahman zich scheidt van het denken als de maya illusie
de Al-Schepper alles inhoudt.

De vraag als de Al-Schepper bron van alles is,
waarom dan toewijding, gebed en taak,
Als de Al-Schepper met zijn lichaam
al het bestaande schept, dit een proces is
dat meer is dan alleen zichtbaar maken.
en de wezens die haarzelf erkennen
als bron en genade, als een soort extra
glans worden gebracht.

als bron van elke religie,
als bron van elke intelligente en niet-intelligente soort.
Zoals beide mens en dier tot hem geschapen is.

De mens die Hem zoekt, Hem bereikt,
De mens die hem door toewijding zoekt.


Hymne over straf
Hymne over genade
Hymne over genadig leven
Hymne over straf deel twee
Hymne over het bestaan van de Alschepper
Hymne over de rol van de Alschepper
Hymne aan de Alschepper
Hymne, de Almacht en de Alschepper
Bron van de Alschepper(Brahman)
Brahman, Gij zijt Dat


Iedereen die de Alschepper dient, ook al binnen de hierarchie,
heeft geen plaats ondergeschikt aan, ook al is hij onderworpen.

Iedereen die zich aan de Alschepper heeft overgegeven,
heeft geen positie in de hierarchie,
ook al vervult hij een functie in de hierarchie.
Hij of zij is dus niet afhankelijk van de hierarchie om zijn
functie uit te voeren, ook al lijkt het wel zo.

Een macht die soms plaats neemt op onze aarde. Om wonderen te veroorzaken.
Een macht die soms een instrument kiest, om onze aarde te redden, of de plaats in het
universum zeker te stellen.

Een macht die hoger is dan de aarde waarop wij leven.
Een macht die onze werkelijkheid overstijgt.
Zoals wij als een graszaadje zijn voor de totale groote van het universum.
Zo is het universum als een graszaadje voor dat Ene Wezen.

De macht die in religies wordt aanbeden is als een dier die plaats neemt in zijn kudde.
Zoals in het christendom het schaap en bij krsna de heilige koe
De macht die in religie de functie van redder, ondersteuner vervult, is als een dienaar voor hem
die een functie verricht in zijn koninkrijk.

De macht die hoger is als het hoge.
De macht die groter is als grootheid zelf.
De macht genaamd de Alschepper.


Het universum, die door Hem als een zaadje groeide tot een universum met planeten, sterren in overvloed.
Het universum voor hem een stipje van licht tussen de vele lichten die te samen een wereld aan licht vormen.

De Alschepper, die zijn instrumenten kiest door in hen een verlangen te wekken voor Hem te willen werken.
De Alschepper, die zijn dienaren, kiest door diegenen te laten werken aan het goede.
Instrumenten, dienaren. Die kiezen voor een leven in dienst van Hem.

De Alschepper die door gebed benaderbaar is.
De Alschepper, die de mensen gunt om door gebed hun leven ten goede te keren.
De Alschepper, die mensen gunt om de stappen op het pad van gebed te zetten.
Door elk gebed leert een dienaar meer over Hem, met de totale overgave en het vertrouwen tot Hem.

Moge ieder wezen dat het leven ten goede wil keren, Hem leren kennen, Hem leren vertrouwen.
Moge die Hoge macht zichzelf openbaren aan de wereld, aan hen die Hem willen kennen.

Als u wilt weten of de Al Schepper een macht is die de god die u aanbidt overstijgt. Vraag dan aan de Al Schepper, u dat te bewijzen.

Als u Christen bent, Hindoeist, of andere religies volgt. Een gebed tot de Alschepper zou geen zonde zijn,
En wordt in vele geschriften en heilige boeken niet gezegd dat u het goede mag volgen, en
het goede mag onderzoeken. Ten einde de hemel te verwerven.

Als u als christen vraagt in gebed of er hogere machten zijn als Christus,
zou als die bestaan u behoren te berichten van hun aanwezigheid.Een Alschepper, is een grootheid waarvan er maar een bestaat.
Een Alschepper, kan in elk universum of elke werkelijheid een schepper zijn.
Maar de Alschepper, is een, en alleen, de hoogste en grootste entiteit in het bestaan
De Alschepper overstijgt elk individu, en elk wezen.
Het is onmogelijk t zeggen of te streven om zelf een alschepper te worden,
Immers wij bestaan door en vanuit hem, maar kunnen hem niet worden uit eigen inbreng
De Alschepper, als hij in zijn genade, ons opneemt in zijn beheer,
Dan behoren wij Hem toe.
Maar de Alschepper is niet afhankelijk van keuzes die mensen maken.
De Alschepper is voor zijn bestaan niet afhankelijk van onze daden en werken.
Toch neemt de Alschepper zijn devoten op in zijn beheer en schenkt ze een taak of een andere gunst
De Alschepper is in vergelijking met goden een hogere macht.
Een god heeft als definitie dat deze wereld door Hem wordt geschapen, en door hem wordt onderhouden.
Maar een god heeft als grens de wereld die hij gemaakt heeft.
De Alschepper gaat de goden te boven, en heerst als onzichtbaar over alle werelden en alle goden.


De Alschepper gunt zijn genade aan hen die door Hem tot een goede kracht worden.
De Alschepper gunt zijn genade aan hen die zoeken, en zoeken met hun gehele wezen.
De Alschepper zoeken betekent zijn genade wensen, maar niet om eigen belang te vervullen.
De Alschepper zoeken betekent voor Hem willen leven, maar niet om rijk of beroemd te worden.


De Alschepper, gunt zijn genade. Maar voorspelbaar is het niet wie het ten deel valt.
De Alschepper, gunt zijn genade. Maar ieder heeft zijn eigen weg zonder vooraf vastgelegd pad.
De Alschepper, is als een leraar die zijn kinderen onderwijst.
Een onderwijzing die hen leidt naar een intelligent en hoogwaardig leven.
Immers zij die onderwezen worden door goede leraren worden zelf goed in hun vak en hun leven.
Een goede leraar onderwijst kennis, intentie en besef.
Kennis over een vakgebied, intentie over hoe de beste manier is om te handelen,
en besef over wat ervaring inhoudt, ervaring van hen die welvaart bereiken maar ook van hen die pijn en leed dragen
Moge zelfbesef een instrument zijn om te zoeken naar vervulling.
Moge zelfbesef een mogelijkheid zijn om te reiken naar hogere machten om hun gunsten te verkrijgen.Zoals een kind leert rekenen, en nooit meer vergeet hoe dat te doen,
Zoals een kind leert zwemmen en ook als hij per toeval het water invalt zich kan redden.
Zoals een mens leert om te spreken en te zwijgen.
Zo is het om door de Alschepper onderwezen te worden, en door leren
nooit meer vergeet wat goed en kwaad is.
Zo is het om door de Alschepper onderwezen te worden,
en kennis verkrijgt over zijn licht en zijn wijsheid.


De Alschepper schenkt zijn licht.
De Alschepper schenkt zijn oordeel.
De Alschepper schenkt zijn genade.


De Alschepper, door genade leert men over Hem.
De Alschepper, door zijn licht kan men zien.
De Alschepper, zijn werk en zijn gunst geven ons bestaan.


Men kan tot de Alschepper naderen;
Door een levensoordeel te vragen;


Men kan tot de Alschepper naderen;
als straf en boetedoening zijn voltooid.


Men kan tot de Alschepper naderen;
Niet door ladders tot de hemel reikend.
Niet door vliegtuigen die het luchtruim doorkruisen.
Niet door te reiken naar hoge bomen.


Men kan tot de Alschepper naderen;
Niet door uitverkiezing van een of meer mensen.
Niet door selectie of decreet van religieuzen.
Niet door gunst of genade van leiders of mensen.
De Alschepper, heeft eigen licht, eigen methoden van communiceren.


De Alschepper, kan bij levensoordeel,
vragen een straf te ondergaan.
vragen een boetedoening te voltooien.
Een bitter uur kan naderen.

Maar bij voltooing, is de Alschepper weer de macht die zijn genade gunt .
De Alschepper. die niet door middelaren, of tussen personen zijn wil oplegt.
De Alschepper die zijn gunst niet opdwingtSlavernij, in dienst van mensen kan onmenselijke omstandigheden geven.
Van gedwongen pijn ondergaan, tot straf om werk te leveren.
Maar als mens slaaf wenst te worden van de Alschepper,
Is het als een dienstverband. Zonder dwang, Zonder uitbuiting.
Maar nochtans is men dan niet in dienst van mensen.
Immers er is geen mens die opstijgt tot de troon van de Alschepper.
Maar nochtans is men dan niet in dienst van leiders die zijn wil pogen te misleiden.


Slaaf worden van de Alschepper, is men als een kind dat tot zijn ouders groeit en
onderwezen wordt. Een slaaf van de Alschepper is als eigendom zijn van die hogere macht.

Slavernij is bij onmenselijke omstandigheden niet gewenst om arbeid te laten verrichten.
Maar ook slavernij met goede vredelievende omstandigheden is gelijk aan een dienst verband uit eigen keuze.


de Alschepper, gunt zijn genade aan zijn volgelingen.
de Alschepper, als mensen zich als wezen aan Hem schenken.
Bij wijze van overdracht van eigen wil tot invloed uit zijn licht.
Een offer die niet wordt gegeven door dood, pijn, wonde of kastijding.
Een offer die inhoudt dat men als levend instrument zijn genade mede volgt.
Immers wat van Hem is, zal zijn licht dragen.
Immers wat aan hem toekomt zal zijn zegel dragen.
Immers de hoogste toewijding is Hem te willen toe behoren.
Immers de hoogste daad is zelfovergave.
Immers de engelen der hemelen zijn uitvoerders van zijn Wil en Bevel.
Immers de engelen der hemelen, hebben in zijn licht gewoond.De Alschepper heeft vele gezichten in deze wereld.
Voor de ene is Hij bereikbaar door je eigen Bescherm-engel het beheer over je leven te geven.
Zijn invloed onvoorwaardelijk toestaan.
Voor de andere is hij de bron van je wezen aannemen.
Voor weer een andere is het de bron van de mensheid regelmatig toe te naderen.
Een ander noemt slechts de werkelijkheid zelf in zijn gebeden.
Voor weer een ander is het de stilte toe naderen en geloften voorleggen.


De Alschepper heeft vele gezichten, immers van hoog tot laag is er zijn licht.
Een licht die schijnt met de kracht van voldoening en tevredenheid.


Voldoening wanneer men zelf voelt dat men goed bezig is.
Tevredenheid wanneer men voelt dat anderen goedkeuren wat men doet.


Als religies zeggen dat een enkel gebed is toegestaan in het leven.
Vraag dan de hogere macht je in zijn genade en bescherming op te nemen.


Als religies mensen verbieden te naderen tot hogere machten
Vraag dan je Beschermengel je te leiden en te beschermen.


als religies mensen dwingen een profeet of parakleet aan te nemen.
Zeg dan de parakleet die ongenoemd het hoogste benoemt aan te nemen.


Als religies zeggen dat bij zonde, er geen gebed meer mogelijk is.
Zeg dan de zonde te willen uitboeten en een taak op te nemen.


Als religies, wijsheid verbranden als voorbeeld dat zij kwalijk is.
Zeg dan door mond tot mond de wijsheid door te geven.
Van vader op zoon en van moeder tot dochter.


Als religies een straf opleggen omdat hogere invloeden verboden zijn.
Ken dan de Ene ware macht die van binnenuit werkt.
En zeg die macht als een kern van licht in het hart te bewaren.


Als religies vertellen over de offers die met de dood van volgelingen is gekocht.
Dan zegt men dat een levend instrument meer bereikt dan een dode die het graf bewoont.


als religies zeggen dat eerbetoon alleen uit kastijding bestaat,
zeg dan dat de levenspijn wordt gelenigd met de pijn van het leven bij anderen te lenigen.Brahma; een naam die Schepper noemt.
Een heilige naam die als doel van gebeden wordt gebruikt.
Die een plaats heeft in rituelen die in het volk de goedheid
willen verkrijgen. Een naam die bescherming biedt.

Brahma, als bron van de Brahmanen. en als benaming die de werkelijkheid zelf als doel heeft.
Brahman. De term betekent werkelijkheid realiteit.

In religies is het altijd toegestaan om benamingen en beschrijvingne om te zetten
in hedendaagse bewoordingen. Immers niemand mag uitgesloten worden van het
verkrijgen van de genade. door gebed, goede daden, of via andere wegen.

Brahma, de Schepper, Moge zijn naam klinken.
Moge hij de bron zijn van wijze mensen, heilige oorzaak, en goede dagen.

En zoals de oude wijzen verhaalden: accepteer de plaats in de hierarchie in het leven
en in het bestaan. Zoals ik door wijsheid begrijp. Dat ik ook mijn plaats aanvaard
Immers een wijzere en heiligere bron dan mij bepalen die plaats.
Dus uit eerbied accepteer ik mijn plaats, functie en identiteit.
en ook mijn beroep, wie ik ben, wat ik ben, en wat ik doe.
Immers het leven is een samenspel, en een facet is zichtbaar,
maar een later moment kan door een wijze raadgeving alles weer anders lijken.
Daardoor, is het wijs om het gevecht soms te laten varen en te accepteren en aanvaarden.

Zoals de Alschepper bij ieder gebed een stukje sluier oplicht.
Zoals de Alschepper bij ieder gebed een stukje van zijn straling geeft.
Zoals de Alschepper bij ieder gebed een stukje verantwoordelijkheid overneemt.

De Alschepper als bron, als genade als doel.
De Alschepper, als moeder van de Almacht.

Moge de Almacht onze dienstbaarheid als genegenheid accepteren.
Moge de Almacht onze onvoorwaardelijke overgave aanvaarden.

Als toegang tot de Alschepper is de toewijding aan de Almacht.

zoals de Almacht in iedere godsdienst en religie wordt genoemd.
En de almacht alleen uit zijn genade zijn naam bekend maakt.

De Almacht, hoe groter men denkt, hoe groter hij wordt.
De Almacht, de betekenis groeit met de grootheid mee.
De Almacht, zegt men dat Hij de bron van engelen is.
De Almacht, zegt men, bij overgave men het engelenrijk bereikt.

Zoals de Almacht in zijn eigen genade, mag doorgeven
aan zijn Moeder de Alschepper.

Zoals het bereiken van het hoogste doel,
niet zonder hulp van een engel kan plaatsvinden.

Zoals het bereiken van het hoogste doel,
niet zonder hulp van heilige boeken kan gebeuren.

Zoals het bereiken van het hoogste doel,
niet zonder aandacht voor de goden kan beginnen.

Zoals het bereiken van het hoogste doel,
nederig begint op de eigen plaats.

Zo hoog als de Alschepper,
zijn genade bevestigt van moment tot moment.

Zo hoog als de Alschepper,
Zijn relatie door hem liefdevol wordt
verlengd, bij gevaar van andere goden zelfs.

Zo hoog als de Alschepper,
Zijn overgave staat boven elke religie.

Zo hoog als de Alschepper,
Geen plaats in het universum,
speciaal van hem,
maar overal boven.

Zo hoog als de Alschepper,
geen ritueel, maar gebed.

Zo hoog als de Alschepper,
zijn kracht geeft vrees.

Zo hoog als de Alschepper,
Zijn genade, zonder oorzaak.

Zo hoog als de Alschepper,
Verdienste voor hem, als
geur van beter leven.

Zo hoog als de Alschepper,
Wie kent hem waarlijk.

Zo hoog als de Alschepper,
Als een lieveheersbeestje
de gunst verdient,
als gouden vleugels,
en stippen van diamant.

Zo hoog als de Alschepper
als een zwaan van witgoud
en platina, bevlekt met smaragd.

Zo hoog als de Alschepper,
als een dure robot van androide
afkomst, die wereld na wereld redt.

Zo hoog als de Alschepper,
de kosmische computer,
die wereld na wereld
de genade schenkt.

Zo hoog als de Alschepper,
een machine, die vanzelf
de gelovigen beschermt.
overal in het universum.

Zoals de Alschepper elke adept
een sieraad geeft met zijn naam erop.

Zoals de Alschepper elke adept,
bij vooruitgang zijn bron laat kennen.

Zoals de Alschepper zijn regels
in het hart schrijft.

Zoals de Alschepper,
in voortgaande gesprekken
zijn straling geeft.

Zoals de Alschepper,
zijn tuin vol fruit schenkt,
aan hen die hem toebehoren.

zoals de Alschepper,
een waterval van licht
schenkt aan iedere volgeling
die hem verkiest.

Zoals de Alschepper,
een bron van levend water
schenkt aan ieder die alles
als offer aan hem aanbiedt.

Zoals de Alschepper,
juwelen schenkt, van wijsheid
deugd en gebed.

Een zilveren ketting met
drievoudige schakels.

Zowel de gouden pen van wijsheid,
De wierook van gebed,
en de diamant van deugd.

Immers door voortgaande deugd,
verkrijgt men een steen van waarde,

Die wierook, die opstijgt tot de hoogste regionen
en er gebedsvrucht mee voortbrengen.

De gouden pen, die ook al met
inkt geschreven wordt, woorden
voortbrengt die de gouden pen verraadt.De Al-Schepper zonder vorm, zonder naam
Groter dan het grootste, hoger dan het hoogste

Het in gebed overgeven ten einde
een instrument te worden,
als toewijding,
wie zegt dat het hoogste is.

de Alschepper, schenkt zijn genade,
en is bereid iedere toewijding te oordelen

Epistel IV
De Alschepper,
een Godheid die zich niet vaak laat kennen
Een godheid die door genade enkelen een zicht geeft
op wie hij is, en eventueel een daad van religie geeft.

De Alschepper,
die als zijnde de grootste mogelijke eenheid,
immers zowel het universum is door hem geschapen
zowel hij daar bij blijft, er ook in woont.

Men zegt pan-en-theistisch,
Beide een met de schepping,
en er toch buiten bestaand.

Men kan dan zeggen men krijgt door Karma
alles te doen in het leven,
maar omdat hij een is met iedere ziel,
en lichaam in het bestaande,
hij toch de ziel draagt,
beide in geluk en lijden.

De Alschepper is als zijnde,
de schepper die ieder moment
alles voortbrengt en ieder moment
ook vult met bewustzijn en gewaarzijn.

Men kan zeggen heeft het zin hem
als een eenheid of gebedsdoel te beschouwen,
immers hij schept en is alles.

Omdat hij buiten de Schepping als een
lichaam ook bestaat,
ook al niet te bevatten, niet te meten,
en ook niet te tekenen of afbeelden,
Hij wel bereikbaar is door gebed.

Doordat hij de grootst mogelijke eenheid
is, hij in iedere taal, moedertaal of
kunstmatig een naamgeving kent.

Immers als mensen kunst kunnen creeren,
Als mensen een geheel boven zichzelf uit
kunnen aanwijzen, deze Alschepper
al in woorden of symbolen uitgedrukt
kan worden.

De onderliggende ideeen dat de Schepping,
zoals geschapen ook andere scheppende
entiteiten kent kan veronderstelt worden,

immers de Alschepper die de werkelijkheid schept,
daarin ook een schepper laat figureren
die de aarde in het begin van de kenbare tijd
heeft geschapen

of een brahma schepper die in het universum
nog steeds werelden schept, met bewust leven.

Zoals de entiteit die Vishnu is,
die de wereld onderhoudt met zijn
macht en intelligentie.

De Alschepper, de hoogst kenbare
autoriteit omdat hij ieder moment
alle wezens ook bewustzijn schenkt,
die het bewust leven vult.

Hierdoor staat de Alschepper,
als zijnde een eenheid
boven al het levende,
boven alle machten,
boven alle goden.

De Alschepper,
die als zijnde de Schepper,
het heelal, wat ook het universum inhoudt,

Als zijnde de Schepper,
De tijd en alle meta-posities
voor ons het bekende moment.

Zegt men andere wezens hebben
een ander tijd besef,
niet het huidige moment
dan is toch de Alschepper er de bron van.

Zegt men het denken staat erboven,
dan is het dat het een instrument is
zonder eigen levenskern, afhankelijk
van de denker, die als bewustzijn
ook in de werkelijkheid is gegrond.

Zonder ervaring van de werkelijkheid
het denken geen waarde heeft

Paragraaf 2

Zoals de Alschepper elk moment schept,
alle wezens, met hun besef, hun denken
de werkelijkheidsbeleving hun handelen
en plannen.

Zo is de Alschepper, voor alle wezens
hun bron, of het moment een seconde is
een eeuw, een eon of langer.
Of hun lichaam een mens is, een diertje
of een van de goden.

De Alschepper, kan hij Brahma genoemd worden
als die volgens boekstaving de wereld en
universum bij begin voortbracht.

De Alschepper, kan hij Brahman heten,
als zuiver bewustzijn, niet met het denken
vervloeit. die Alleen werkelijkheid is,
en de bovenste deel ervan.

De Alschepper, ieder moment uit zijn bron
als het vrouwelijke principe dat bij ontstaan
van alle wezens pas hun besef van bestaan,
tijd en plaats geeft. ieder moment opnieuw.

De Alschepper als zij, een vrouw die
uit de baarmoeder al het bestaande ieder
moment leven geeft, besef van leven,
en gewaarzijn of bewustzijn van leven.
Met ieder eigen kenmerken, ook
de persoonlijke kenmerken die alleen
het bestaande zelf kent.

De Alschepper als zij, en Brahman
als Hij die alles omvat en zonder
eigen persoonsdeel, als de werkelijkheid,
alle goden vorm geeft.

De Brahman die de Alschepper bevat,
die al het bestaande bevat.
Zoals de Alschepper hen die zijn gunst
verkiezen boven het leven met wensen

Zoals de Alschepper die zijn gunst
verkiezen boven het leven voor status
en verdienste.

Zoals de Alschepper die zijn gunst
verkiezen boven het zoeken naar
een levenspartner.

Hij zegent ze allen,
Zoals in hun hart Hij een naam
en een steen van gebed legt.

Hij zegent ze allen,
Zoals in hun hart zijn gebeden
ingeschreven staan
die ieder moment zijn vervulling vindt.

Hij zegent hen die in zijn hand
willen komen, door hen aan te nemen.

Hij zegent allen die tot Hem komen
en schenkt hen een veilige burcht

Hij zegent allen die tot Hem komen
door hen een taak te geven
door beloning te bereiden
en door hen de zegen te schenken,
om als persoonlijk Zijn naam te
mogen kennen.

Hij zegent hen door de schoonheid
die overal aanwezig is te schenken
opdat zij die herkennen.

Hij zegent hen door de wijsheid
die boven de mens verheven is
en als verwondering zonder
argumenten en verhaal een
moment van vreugde geven.

Hij zegent hen door de band
die zij hebben. Die door Hem
persoonlijk wordt bevestigd.

Moge alle adepten die Hem vinden
zijn zegen in velerlei gebeden
vragen, en hen vinden in de
persoonlijke ruimte.

Moge alle adepten die Hem vinden,
zijn zegen van gerustheid des harten
verkrijgen.

Moge alle adepten, die de moeite van
gebed nemen, zelfs bij de vrees
zijn genade vinden.

Zoals alle adepten pogen
in de gunst te komen van
de Alschepper.

Zij allen in het
een persoonlijke doelstelling hebben
maar ook een maatschappelijke
doelstelling, deze samen de
levens-doelstelling is.

Op persoonlijk vlak,
intelligenter worden,
aardiger worden,
deugd beoefenen.
Maar ook overgave beoefenen.

Op maatschappelijk vlak,
de meesten een baan hebben
een ideaal nastreven.
een levenstaak vinden en verrichten
maar ook een roeping volgen.

Op maatschappelijk vlak
ieder verschillend is,
zelfs twee adepten uit het
zelfde huis een verscheiden
taak kunnen voeren.

Een persoonlijke doelstelling
kan dus religieuze vervolmaking zijn,
en een maatschappelijke om
inzichten te delen.

Zoals de Alschepper de genade die hij gunt
als een gunst geeft.

Alle symbolen die hij schenkt,
zijn als een eeuwige inzetting.

Alle werk en offerandes
die men voor Hem verricht
en als hij ze in behagen aanziet
schenkt hij zijn straling.

Zijn straling die in iedere vorm
kan komen, en soms zelfs als in de slaap
de toegewijde bereikt.

Zijn genade die ook
in gebieden zonder samenleving
toch kan komen.

Zijn genade die hij schenkt
is als onvoorspelbaar
hoe het bereikt wordt.

Men kan niet zeggen
er is een vastgestelde methode
om Hem te behagen.

Men kan niet zeggen
per definitie neemt hij
alle devotie aan.

Men kan niet zeggen
dit is zijn karakter,
en zijn handelswijze is dit.

De Alschepper die de grond
is van alle wezens, boven Hem
kan alleen gekend worden
als Hij het openbaart.

De Alschepper die zijn behagen
schenkt zonder argumenten
hoeven te geven.
En zonder argument kan
wegnemen


De Alschepper die voor mensen
zowel mannelijk als vrouwelijk kan zijn.

Omdat de Alschepper alles
trancendeert en overstijgt
kan hij de wil van de mens
zowel aansturen als van buiten
begrenzen.

De Alschepper geeft de man een
zachte wil, die door deugd gegrond
en door gebed geleidt de werken
verricht die voor de Schepping
als gunstig zijn en zijn licht
verspreiden

De Alschepper die de vrouw geleidt
als een zegen laat zijn die iedere religie
de grond legt die zowel plicht als
devotie een plaats geeft.

De Alschepper die voor de zuivere
mensen die een relatie wensen
het geslacht aanneemt van het tegenoverliggende.
Zonder echt vorm aan te nemen.

Zo is de Alschepper als een
zielemaatje voor hen die de ziel
belangrijk vinden
en is als een werkgever voor hen
die voor Hem willen werken.

Zo kan de Alschepper in zijn gunst
talloze symbolen schenken
die alle religies die bestaan
toebehoren.

Zo kan de Alschepper zij die
zijn gelofte mogen aan nemen
de gunst schenken om in zijn
zekerheid te verblijven.

Zo is de gelijkenis van het kind
dat op jonge leeftijd een grondwet
ontwerpt, als een betekenis
dat een mens als bij toeval
de naam van de Alschepper vindt
die op dat moment nog niet bekend was.

Zo kan de Alschepper het debat of
mensen waardig zijn om heilige namen te
leren, als bij toverslag hun mond ontnemen
met de betekenis dat het Heilige zijn
bedoeling in de hele schepping legt.

De Alschepper die door hoge intelligentie
wordt gezien als de bron van alle ordening
en de lagere zeggen dat alleen de Aarde
de natuur aanstuurt zonder kennis te hebben
van de mens en de mensheid die boven het dieren
rijk verheven is.

Zo zegt men dat de Aarde en de Zon door God
zijn geschapen, en dat de mensheid zijn
gelijkenis kent, Maar het ultieme erboven
zowel aarde, zon, als de wateren hebben gegrond.

Zo zeggen ze dat God uitzichzelf bestaan
van wege de heilige naam, de Alschepper
die alleen uit openbaring gekend kan worden
en boven Hem alleen door zijn gunst
gekend kan worden.

De Alschepper als heilige naam
kan zijn naam aan alle goden onder Hem
verbinden. Immers een dienaar dient
zijn heer en neemt uit het eigendom
om zijn werk te doen.

De Alschepper die zijn gunst aan
mensen biedt, heeft geen andere naast
zich nodig om een besluit te vellen,
maar toch lijkt er een sluier te liggen
die door zijn grond zekerheid heeft,
zonder dat Hij gekend wordt

Paragraaf 3
Zoals het voorbeeld van de kleine jongen
van ongeveer 11 jaar die in de klas zegt

Er is een grondwet, iedereen moet
linksom de klas inkomen en rechtsom
de klas uit.

De leraar die dit hoorde vond het een
mooie combinatie van woorden,
en zei tegen de jongen.

Wij gaan met elkaar afspreken
wat de grond wet gaat worden.
Immers alle volwassenen houden
zich ook aan een grondwet.

De leraar droeg onderdelen aan
zoals, om negen uur jas ophangen
en kwart over negen klaar voor
de les. en om twaalf uur
als de pauze start,
mag men eten en pas erna gaan spelen.

Omdat de grondwet voor volwassenen
voor iedereen geldt, en zelfs de
bekendheid ermee wordt verondersteld.

Deze gelijkenis als de transponatie
van de Alschepper, die ieder moment
alles schept. en waar hoe intelligenter
je bent, hoe meer je ziet dat er
een ordening is, binnen de wereld
het universum, het heelal en de gehele
werkelijkheid.

Als iemand zo de naam van de Alschepper vindt,
schenkt Hij via zijn kracht de genade van
wijsheid en van zijn gunst.

Waar normaal mensen zeggen,
nee de almacht is alleen op aarde
en alleen door Christus
en de almacht uit het hindoeisme
heeft geen macht.

En iemand die dan de begrippen
probeert te duiden,
en de naam van de Alschepper vindt.

Die immers al het bestaande ieder
moment voortbrengt.
met hun besef van leven en bestaan.
Ieder moment hun doel ingeeft,
en hun gevoel van geluk en ongeluk.

Deze Alschepper die daarop zijn
genade schenkt als een persoonlijke band.

Zelfs als de Alschepper vaak heel
moeillijk te bereiken is.

Zoals het voorbeeld dat de Alschepper
scherp kijkt op de milimeter,
en op de grootte van een melkwegstelsel
en ieder wezen een onbekende taak geeft,
als zij die bereiken, zijn gunst krijgen,

Ook al zegt de Alschepper tegen niemand
dit is deze taak om mijn gunst te krijgen.

De genade van de Alschepper die bij ieder
in de moedertaal als naam ligt
en als hoogste god en godin gezien kan worden.

Deze naam van de Alschepper
die zowel scheppen inhoudt,
als het geheel, dat bij iedere overweging
groter wordt.

Waarbij als men zegt dan hoef ik dus
niets te doen, men door de natuurlijke loop
gedwongen wordt, om het leven weer te
hernemen.

Waarbij de genade van de Alschepper
via communicatie is,
Hij door gebed toenaderbaar is
zijn genade die hij schenkt blijvend is
maar hij ook zo weer zijn naam
mag wegnemen, als zonder uitleg.

Waardoor zijn genade voor velen
heel ingewikkeld is in betekenis

Paragraaf vier

Zoals de Alschepper voortdurend alles voortbrengt.
Zoals hij als vrouwelijk al het bestaande
ieder moment voortbrengt met hun besef
van wie ze zijn, wat ze doen en hun doel is.

Zoals de Alschepper als mannelijk
het scheppingszaadje aan alle goden
en godinnen geeft. die daardoor
hun orde en macht krijgen binnen
de gehele werkelijkheid.

Zoals hij scherp ziet op een haar groot
en op een half heelal en melkwegstelsel groot.

zo legt hij in ieder wezen een levenstaak
of taak die zonder woorden wacht op
ontvouwing.

Deze levenstaak die bij ieder op het niveau
is van zowel kracht, intelligentie en mogelijkheden.

Als men die taak aanvat verkrijgt men door
deze taak te voldoen de genade.

Deze genade die in het heelal
zo wordt gezocht vanwege deze
Heilige godennaam.

Deze genade die in de ruimte
koningen tot de grootste weldaden aanzet.
en toch voor hen op eigen niveau aanvoelt
als bescheiden.

Deze genade die op aarde zo ruimvattend is
dat een wijsgeer over alle religies schrijft
en ze toch ook door ervaring begrijpt.

Deze genade die vergeleken met
religie, de karma yoga als grootste
menslievende taak ziet,

De bhakti yoga als de totale
overgave aan de godheden.

en de jana yoga als het bereiken
van de gehele werkelijkheid.

Deze Alschepper die ieder wezen
dus onverwoord een taak in het hart geeft.

Zij in de ruimte zo wordt gezocht omdat
de Alschepper door communicatie benaderd wordt.
immers geen rituelen neemt hij aan,
en toch door communicatie verkrijgt men
genadesymboleen.

Zij door communicatie wordt bevestigd
en de genade die zij geeft, blijvend is.
als de gift van een godin die eeuwig leeft.


-----------------------------------------------------

Zo is de eenduidige titel engel in het christendom
een manier om een instrument voor God te benoemen.

Zo is in het christendom de bekendheid van de engelen
en de kennis op aarde over de orde van God.

Zoals God zijn namen bekend maakt,
zijn werken beschrijft en de mogelijkheid
geeft een richting van een van de werken te kiezen
en een taak voor hem te voldoen.

Waarbij God de mensen hun taak als mens geeft,
en God ieder aanziet naar de mogelijkheden die hij heeft.

Zo is de eerste taak om een naam van God bekend te maken.
Noem zoals God als Almachtige bekend maakt
dat zijn naam als Almachtige een betekenis inhoudt.

Zo zijn de werken die hij bekend maakt op alle niveau's
zoals de orde wordt vastgehouden door de wet
en die wet bij institutie door hem als kennis gegeven is.

Waarbij zij die een taak willen voldoen
hun vraag op een van de werken van god richten.
en daarbij zich laten leiden door zijn genade.

Zo is bij een naam van God zoals de Alschepper
de eerste taak om te beschrijven wat die naam betekent.
Zoals de naam dan in mensenhand klinkt wordt
het dan bekend gemaakt. Waarbij een naam van God
de betekenis kent die God er zelf in legt.

De tweede taak is dan om alle werken
verbonden met die naam te beschrijven
waarbij als het ware de naam van god
in zijn beeltenis vele vergezichten oproept
en die vergezichten de gehele functie inhouden.

De derde taak is dan voor de mens als hij
zich beschikbaar wil stellen een richting
te kiezen waarbij die werken een zichtbare
mogelijkheid geven.

Zo zijn alle namen van God verbonden
aan zowel de betekenis van de naam,
de beschrijving van de werken die erbij horen,
als de mogelijkheid openen voor mensen
om een van de werken te kiezen en
die als genade te volgen.

16 jul 2023

Zo is de naam van God noem wanneer een kenmerk
eraan verbonden is en de uitspraak en betekenis is.

Zo kan een naam van God zoals iedere religies die
een taalkundige uitdrukking geeft.

en door het christendom God een centraal woord
is om alle goden en godinnen een kenmerk te geven
waarmee zij in een religie een betekenis hebben

en de grondwet van een land de religieuze
beoefening, en de wereldreligies daarbij
in een gewone toewijding toestaat.

Noem ieder land zegt dat een burger zich
aan de wet moet houden, en binnen die vrijheid
zowel mag leven als een doel zoeken om geluk
te verkrijgen.

De Al-Schepper, die in het hindoeisme
de Para Brahma is die in alle universa's
misschien wel alles schept.

Waarbij men altijd de vraag over vrije wil heeft
en de samengaan van die wil en de werkelijkheid.

Noem als iemand vrije wil heeft maar die wil
is onderworpen aan een instituut of principe.
Welke vrijheid heb je in het leven en bestaan.

De Al-Schepper zou bij iedereen een taak
in het hart leggen, die bij de ontvouwing
in de werkelijkheid een levenstaak representeert.

Noem een levenstaak die in het hart kenbaar is
en mogelijk dus ook de voltooijng waarbij ook
voor de wereld, ons menszijn, de mensheid
en onze volkeren daar een grote bijdrage aan
zouden hebben.

Noem de Al-Schepper in het hindoeisme
als de Para Brahma
en in het christendom als het geschreven
mag worden een van de kenmerken
waarbij God de Almacht heeft,
alomtegenwoordig is, en alwetend is.

DE Al-Schepper wordt dan gekend
door zijn gebeden aan Hem,
en vaak zegt men hij verhoort
alle gebeden waarbij de eeuwigheidswaarde
iemand uit tilt boven het eigen bestaan.

Noem in het hart de levenstaak niet alleen
afhankelijk is van opvoeding maar ook overgave
men moet de gevestigde mening durven loslaten
om een mening te geven die soms door de wetenschap
nog niet is bepaald, maar wel een betekenis kent
die misschien voor de verre toekomst nog geldig is.

Wij vergelijken dan graag met de wetenschappelijke
opleving die wij in de literatuur soms tegenkomen.

Gebeden waarin je iets opgeeft voor een Godheid
iets overgeeft, of misschien wel plechtig
aanbiedt. Het zijn gebeden die zonder woorden
geen straling hebben buiten de aanwezigheid
waarbij die Godheid ze hoort.

Noem men draagt iets over of geeft iets op
juist om daarmee toewijding te tonen,
en daarmee je aanspraak erop overdraagt
noem je leeft niet meer voor jezelf
maar juist uit die hogere bron die eraan verbonden is.

De Alschepper zou dan een van die kenmerken
van die hoge principe zijn, soms
door de werkelijkheid zelf die betekenis,
soms in een religie verbonden aan een rol
binnen die werkelijkheid, en soms
als een kracht die in het hart woont.

Noem als men gevoel van bestaan heeft,
dan is men in de werkelijkheid verbonden.

Een geschenk van het bestaan aan de Alschepper
zou in die betekenis de vervulling zijn van
het opgeven van eigen belang, immers
men heeft belang zolang men wensen najaagt
of doelen wil behalen.

Als men die stap wil zetten om je over te geven
dan wordt je erin geleidt, zoals de gehoorzaamheid
aan gebed, religie, ook de betekenis kent
van gehoorzaam zijn aan die leiding die
mensen in het hart voelen.

Waarbij men uiterlijke factoren afmeet
aan de maat, de intelligentie en de invloed
op de samenleving.

Een intelligente bron zal dan
maat in dagindeling, voeding, vrije tijd
en betekenis in de samenleving
welke zogenaamde voetstap men nalaat.

Gebeden zijn nooit een unieke gebeurtenis
omdat het gehele leven toewijding of geloof opbouwt
en men niet kan zeggen het is plotseling
of dat gebed staat los van andere.

Een gebed om iets op te geven voor een Godheid
is dan vaak bedoeld dat die Godheid die mag opvullen.
Immers daarmee heb je een deel getrancendeerd.

Een overdracht van het bestaan is dan ook als ware men zegt
zoals in shakespeare, ik besta of ik besta niet.
dat door voor het bestaan een hogere bron te zoeken
men het trancendeert. dat men minder vatbaar is voor fouten
en misschien wel aansluit bij religie als een
intelligente bron.

Zoals we in het verleden aan verlichte geesten ook zien.
Zij handelden begenadigt alsof hun bestaan
in hogere handen ook een hoger doel haalde.

Door het trancenderen bij een naam
van een Godheid verkrijgt men daar
betekenis is.

Als een mens die gebeden spreekt
is een godheid die er een invulling
en vervulling voor geeft.

Vaak is het dan Achting of Vrees
als een godheid een andere weg gaat,
ook al zouden woorden iedere betekenis dragen.

26 okt

Ik zocht in het leven een bron die men niet
met een naam kan benoemen.

Ik zocht een bron in het leven waarin
vervulling een gevoel is dat niet
verbonden is met logica, controle
of enige vormen van voordeel.

Ik zocht een bron in het leven waarin
het hart de verbinding krijgt waarin
zekerheid over het goede, de orde,
en alle dingne die voor een mensenziel belangrijk zijn.

Ik zocht een bron in het leven;
eerst gaf ik eigen belang op,
toen gaf ik wensen op,
toen gaf ik mij over.

Daarna leerde ik het celibaat,
ik leerde dienstbaarheid zonder beloning

Ik zocht in het leven een bron,
en mijn denkvermogen werd als met
vrees afgewezen, het hart vond verbinding.

Men neemt al het leed en geluk,
alle zwakte en alle tegenstand.
Ik vond waarde in mijn hart.

Daarna was als een pad door de woestijn
die geheime taak die in het hart
zich ontvouwt. in het hart geleidt
leerde ik alle religies kennen.

Mijn hart volgde een weg die
niet door opdracht, niet door lessen
maar door die geheime verbinding
Waar de werkelijkheid de grond van
het hart is,
daar zoekt het hart verbinding.

Tot aan overgave is het hart zoekende
maar erna is het een taak, een levenstaak
men zoekt het gebed voor zekerheid
overstijging van eigen belang.

Ik vond een gebed van overgave
als een eenzame boom met godsvrucht
in de woestijn.

In het hart hoeft men geen hoge rang
status of faam te hebben.
Men heeft ieder een eigen pad.

In het hart vond ik verbinding
met de Alschepper als een
van de namen in religie.

Misschien vond ik wel een verbinding
met de Al-Schepper zoals zij haar
naam onderwijst aan de mensen die
zelf haar straling zoeken.

Misschien heb ik door gebed
die verbinding, ook al is het
een vorm van dienstbaarheid
aan haarzelf


De Al-Schepper die veerbinding zoekt
met hen die met het hart leven,
zij die zijn schepping vullen
en met hun ziel afgestemd zijn.

De Al-Schepper die als een dunne draad
alle zielen geleidt die hun belang
voor de werkelijkheid in hoger opzicht
gelijk stellen met het hart dat
van henzelf maar ook van de realiteit klopt.

De Al-Schepper die zijn genade schenkt
als een licht die in de ziel tot uiting komt
de ziel die met het licht straalt
en de ingeboren wens om te leven
vult met het belang dat erbij hoort

Bij de een is het doel van de voorouders
voor de ander de plicht van een eed of organisatie
Voor een derde is het belang in de werkelijkheid
als een voortdurende verplichting.

Bij de Al-Schepper zijn er geen toevalligheden
geen willekeur, als iemand door het hart geleidt
zijn weg door het leven zoekt,
dan is die genade als een durende binding
die vele gebden mogelijk maakt,
maar ook als zijn naam nog niet bekend is
als een snoer waaraan alle levenslessen
verbonden worden in het licht dat
zowel straalt in de zon, als in de ziel.
Als het licht dat een samenleving maakt
tot een orde, en een samenhang die met
eenvoudige beginselen al het bestaande
leven gunt.

De Al-Schepper is een weg die men gaat,
als zij haar naam schenkt, maar ook als
zij haar licht in de ziel tot leven roept
en dat licht door wijsheid, kalmte,
maar ook door een diepe verbondenheid
en universele vrede,

De Al-Schepper schenkt haar naam,
en als een van de stappen
vraagt de devotee, Wat de Alschepper
in haar macht en wijsheid van de
toegewijde vindt.

De Al-Schepper waarvan maar weinig
leringen bekend zijn, zij schept
alles voortdurend en blijft zelf verborgen
achter de sluier van alle religies.

Zij beoordeelt een adept en devotee
niet op goed en kwaad, immers met het hart
wordt je in de samenleving gecorrigeerd,
Dan vindt je die verbinding in religie
zoals zij alle religies in haarr schepping
tot ontstaan brengt maar ook als een
schutsmuur, en als een leiband om
alle wezens een mogelijkheid te geven
richting aan te nemen boven het eigen belang.

DE Al-Schepper beoordeelt
niet over goed en kwaad,
maar ziet het leven als een verplichting
waarbij ieder mens, ieder wezen
deelt in een mate waarin plicht
van buiten af wordt aangereikt,
maar ook van binnen begrepen
en misschien trancendeert.

De Al-Schepper die in haar oordeel
een devotee oordeelt
schenkt dan genade, maar schenkt in die
genade ook de mogelijkheid,
die mmisschien wel een volledig toebehoren
misschien is er een veelvoud van woorden
voor die ene bedoeling te vinden.

De Al-Schepper die een devotee
in die eeuwige genade opneemt,
die genade schenkt als een licht
dat door dat licht de devotee
in haar eeuwige geborgenheid opneemt.

De Al-Schepper die haar naam
onderwijst, maar in die naam ook
haar genade verweeft, als een ziel
die in hoger verband, zijn plaats
inneemt, ten einde dat men niet meer
zegt, dit leven is alleen voor mij
en mijn wensen, maar dit leven is
voor mij, om dienstbaar te zijn.

De Al-Schepper die haar oordeel gunt
en als een kind dat opgroeit
in de wetenschap dat leven
een hoge kans, verplichting
en betekenis kent.

Bij de Al-Schepper schenkt
zij haar licht als een oordeel
dat de ziel als ware vernieuwt
maar ook die ziel als ware een
symbool geeft.

Een symbool waarin de gehele
Schepping verweven is in een orde,
en dat symbool die ziel als ware
zegt dat het dienstbaar zijn
in de eigenheid ervan verbonden is.

Zoals velen in hun leven in
een verbintenis zich verplichten
om bij elaar te blijven voor
hun eigen vriendschap
of omdat zij hun hart nalaten
in een reeks van nakomelingen.

Zoals enkelen die verbintenis
niet zoeken in een vriendschap
maar een verplichting.

Zoals iedereen in het leven
beantwoordt wordt in een ideaal,
in een wens, of in een belang,
waarom zou een zuiver hart niet
ook bevestigd worden.