Relaximage
Navigation Tree Het Licht van Gebed Religie Persoon & Kunst Partner WebsitesIedereen die de Alschepper dient, ook al binnen de hierarchie,
heeft geen plaats ondergeschikt aan, ook al is hij onderworpen.

Iedereen die zich aan de Alschepper heeft overgegeven,
heeft geen positie in de hierarchie,
ook al vervult hij een functie in de hierarchie.
Hij of zij is dus niet afhankelijk van de hierarchie om zijn
functie uit te voeren, ook al lijkt het wel zo.

Een macht die soms plaats neemt op onze aarde. Om wonderen te veroorzaken.
Een macht die soms een instrument kiest, om onze aarde te redden, of de plaats in het
universum zeker te stellen.

Een macht die hoger is dan de aarde waarop wij leven.
Een macht die onze werkelijkheid overstijgt.
Zoals wij als een graszaadje zijn voor de totale groote van het universum.
Zo is het universum als een graszaadje voor dat Ene Wezen.

De macht die in religies wordt aanbeden is als een dier die plaats neemt in zijn kudde.
De macht die in religie de functie van redder, ondersteuner vervult, is als een dienaar voor hem
die een functie verricht in zijn koninkrijk.

De macht die hoger is als het hoge.
De macht die groter is als grootheid zelf.
De macht genaamd de Alschepper.


Het universum, die door Hem als een zaadje groeide tot een universum met planeten, sterren in overvloed.
Het universum voor hem een stipje van licht tussen de vele lichten die te samen een wereld aan licht vormen.

De Alschepper, die zijn instrumenten kiest door in hen een verlangen te wekken voor Hem te willen werken.
De Alschepper, die zijn dienaren, kiest door diegenen te laten werken aan het goede.
Instrumenten, dienaren. Die kiezen voor een leven in dienst van Hem.

De Alschepper die door gebed benaderbaar is.
De Alschepper, die de mensen gunt om door gebed hun leven ten goede te keren.
De Alschepper, die mensen gunt om de stappen op het pad van gebed te zetten.
Door elk gebed leert een dienaar meer over Hem, met de totale overgave en het vertrouwen tot Hem.

Moge ieder wezen dat het leven ten goede wil keren, Hem leren kennen, Hem leren vertrouwen.
Moge die Hoge macht zichzelf openbaren aan de wereld, aan hen die Hem willen kennen.

Als u wilt weten of de Al Schepper een macht is die de god die u aanbidt overstijgt. Vraag dan aan de Al Schepper, u dat te bewijzen.

Als u Christen bent, Hindoeist, of andere religies volgt. Een gebed tot de Alschepper zou geen zonde zijn,
En wordt in vele geschriften en heilige boeken niet gezegd dat u het goede mag volgen, en
het goede mag onderzoeken. Ten einde de hemel te verwerven.

Als u als christen vraagt in gebed of er hogere machten zijn als Christus,
zou als die bestaan u behoren te berichten van hun aanwezigheid.Een Alschepper, is een grootheid waarvan er maar een bestaat.
Een Alschepper, kan in elk universum of elke werkelijheid een schepper zijn.
Maar de Alschepper, is een, en alleen, de hoogste en grootste entiteit in het bestaan
De Alschepper overstijgt elk individu, en elk wezen.
Het is onmogelijk t zeggen of te streven om zelf een alschepper te worden,
Immers wij bestaan door en vanuit hem, maar kunnen hem niet worden uit eigen inbreng
De Alschepper, als hij in zijn genade, ons opneemt in zijn beheer,
Dan behoren wij Hem toe.
Maar de Alschepper is niet afhankelijk van keuzes die mensen maken.
De Alschepper is voor zijn bestaan niet afhankelijk van onze daden en werken.
Toch neemt de Alschepper zijn devoten op in zijn beheer en schenkt ze een taak of een andere gunst
De Alschepper is in vergelijking met goden een hogere macht.
Een god heeft als definitie dat deze wereld door Hem wordt geschapen, en door hem wordt onderhouden.
Maar een god heeft als grens de wereld die hij gemaakt heeft.
De Alschepper gaat de goden te boven, en heerst als onzichtbaar over alle werelden en alle goden.


De Alschepper gunt zijn genade aan hen die door Hem tot een goede kracht worden.
De Alschepper gunt zijn genade aan hen die zoeken, en zoeken met hun gehele wezen.
De Alschepper zoeken betekent zijn genade wensen, maar niet om eigen belang te vervullen.
De Alschepper zoeken betekent voor Hem willen leven, maar niet om rijk of beroemd te worden.


De Alschepper, gunt zijn genade. Maar voorspelbaar is het niet wie het ten deel valt.
De Alschepper, gunt zijn genade. Maar ieder heeft zijn eigen weg zonder vooraf vastgelegd pad.
De Alschepper, is als een leraar die zijn kinderen onderwijst.
Een onderwijzing die hen leidt naar een intelligent en hoogwaardig leven.
Immers zij die onderwezen worden door goede leraren worden zelf goed in hun vak en hun leven.
Een goede leraar onderwijst kennis, intentie en besef.
Kennis over een vakgebied, intentie over hoe de beste manier is om te handelen,
en besef over wat ervaring inhoudt, ervaring van hen die welvaart bereiken maar ook van hen die pijn en leed dragen
Moge zelfbesef een instrument zijn om te zoeken naar vervulling.
Moge zelfbesef een mogelijkheid zijn om te reiken naar hogere machten om hun gunsten te verkrijgen.Zoals een kind leert rekenen, en nooit meer vergeet hoe dat te doen,
Zoals een kind leert zwemmen en ook als hij per toeval het water invalt zich kan redden.
Zoals een mens leert om te spreken en te zwijgen.
Zo is het om door de Alschepper onderwezen te worden, en door leren
nooit meer vergeet wat goed en kwaad is.
Zo is het om door de Alschepper onderwezen te worden,
en kennis verkrijgt over zijn licht en zijn wijsheid.


De Alschepper schenkt zijn licht.
De Alschepper schenkt zijn oordeel.
De Alschepper schenkt zijn genade.


De Alschepper, door genade leert men over Hem.
De Alschepper, door zijn licht kan men zien.
De Alschepper, zijn werk en zijn gunst geven ons bestaan.


Men kan tot de Alschepper naderen;
Door een levensoordeel te vragen;


Men kan tot de Alschepper naderen;
als straf en boetedoening zijn voltooid.


Men kan tot de Alschepper naderen;
Niet door ladders tot de hemel reikend.
Niet door vliegtuigen die het luchtruim doorkruisen.
Niet door te reiken naar hoge bomen.


Men kan tot de Alschepper naderen;
Niet door uitverkiezing van een of meer mensen.
Niet door selectie of decreet van religieuzen.
Niet door gunst of genade van leiders of mensen.
De Alschepper, heeft eigen licht, eigen methoden van communiceren.


De Alschepper, kan bij levensoordeel,
vragen een straf te ondergaan.
vragen een boetedoening te voltooien.
Een bitter uur kan naderen.

Maar bij voltooing, is de Alschepper weer de macht die zijn genade gunt .
De Alschepper. die niet door middelaren, of tussen personen zijn wil oplegt.
De Alschepper die zijn gunst niet opdwingtSlavernij, in dienst van mensen kan onmenselijke omstandigheden geven.
Van gedwongen pijn ondergaan, tot straf om werk te leveren.
Maar als mens slaaf wenst te worden van de Alschepper,
Is het als een dienstverband. Zonder dwang, Zonder uitbuiting.
Maar nochtans is men dan niet in dienst van mensen.
Immers er is geen mens die opstijgt tot de troon van de Alschepper.
Maar nochtans is men dan niet in dienst van leiders die zijn wil pogen te misleiden.


Slaaf worden van de Alschepper, is men als een kind dat tot zijn ouders groeit en
onderwezen wordt. Een slaaf van de Alschepper is als eigendom zijn van die hogere macht.

Slavernij is bij onmenselijke omstandigheden niet gewenst om arbeid te laten verrichten.
Maar ook slavernij met goede vredelievende omstandigheden is gelijk aan een dienst verband uit eigen keuze.


de Alschepper, gunt zijn genade aan zijn volgelingen.
de Alschepper, als mensen zich als wezen aan Hem schenken.
Bij wijze van overdracht van eigen wil tot invloed uit zijn licht.
Een offer die niet wordt gegeven door dood, pijn, wonde of kastijding.
Een offer die inhoudt dat men als levend instrument zijn genade mede volgt.
Immers wat van Hem is, zal zijn licht dragen.
Immers wat aan hem toekomt zal zijn zegel dragen.
Immers de hoogste toewijding is Hem te willen toe behoren.
Immers de hoogste daad is zelfovergave.
Immers de engelen der hemelen zijn uitvoerders van zijn Wil en Bevel.
Immers de engelen der hemelen, hebben in zijn licht gewoond.De Alschepper heeft vele gezichten in deze wereld.
Voor de ene is Hij bereikbaar door je eigen Bescherm-engel het beheer over je leven te geven.
Zijn invloed onvoorwaardelijk toestaan.
Voor de andere is hij de bron van je wezen aannemen.
Voor weer een andere is het de bron van de mensheid regelmatig toe te naderen.
Een ander noemt slechts de werkelijkheid zelf in zijn gebeden.
Voor weer een ander is het de stilte toe naderen en geloften voorleggen.


De Alschepper heeft vele gezichten, immers van hoog tot laag is er zijn licht.
Een licht die schijnt met de kracht van voldoening en tevredenheid.


Voldoening wanneer men zelf voelt dat men goed bezig is.
Tevredenheid wanneer men voelt dat anderen goedkeuren wat men doet.


Als religies zeggen dat een enkel gebed is toegestaan in het leven.
Vraag dan de hogere macht je in zijn genade en bescherming op te nemen.


Als religies mensen verbieden te naderen tot hogere machten
Vraag dan je Beschermengel je te leiden en te beschermen.


als religies mensen dwingen een profeet of parakleet aan te nemen.
Zeg dan de parakleet die ongenoemd het hoogste benoemt aan te nemen.


Als religies zeggen dat bij zonde, er geen gebed meer mogelijk is.
Zeg dan de zonde te willen uitboeten en een taak op te nemen.


Als religies, wijsheid verbranden als voorbeeld dat zij kwalijk is.
Zeg dan door mond tot mond de wijsheid door te geven.
Van vader op zoon en van moeder tot dochter.


Als religies een straf opleggen omdat hogere invloeden verboden zijn.
Ken dan de Ene ware macht die van binnenuit werkt.
En zeg die macht als een kern van licht in het hart te bewaren.


Als religies vertellen over de offers die met de dood van volgelingen is gekocht.
Dan zegt men dat een levend instrument meer bereikt dan een dode die het graf bewoont.


als religies zeggen dat eerbetoon alleen uit kastijding bestaat,
zeg dan dat de levenspijn wordt gelenigd met de pijn van het leven bij anderen te lenigen.In het hindoeisme heeft de alschepper een centrale plaats.
Hij wordt daar aanbeden, en heeft de plaats die in het kastenstelsel de hoogste plaats vult.
Hij wordt daar Brahma genoemd. Dat in letterlijke vertaling Schepper betekent.

Omdat het hindoeisme de enige religie is die alles inclusief noemt.
Bij hen houdt de wereld niet op bij de materie maar erkent men ook de hogere onderdelen.

Een realiteit is benoembaar door religieuze symbolen te gebruiken.
De naam Brahma, wordt door velen gezien als de Schepper van deze werkelijheid.
Maar weinig weten dat de term alles overstijgt.

Brahma die in de gemeenschap van brahmanen wordt aanbeden.
En van oudsher de spreekbuis zijn van de hogere macht.

Brahma; een naam die Schepper noemt.
Een heilige naam die als doel van gebeden wordt gebruikt.
Die een plaats heeft in rituelen die in het volk de goedheid
willen verkrijgen. Een naam die bescherming biedt.

Brahma, als bron van de Brahmanen. en als benaming die de werkelijkheid zelf als doel heeft.
Brahman. De term betekent werkelijkheid realiteit.

In religies is het altijd toegestaan om benamingen en beschrijvingne om te zetten
in hedendaagse bewoordingen. Immers niemand mag uitgesloten worden van het
verkrijgen van de genade. door gebed, goede daden, of via andere wegen.

Brahma, de Schepper, de Alschepper. Moge zijn naam klinken.
Moge hij de bron zijn van wijze mensen, heilige oorzaak, en goede dagen.

En zoals de oude wijzen verhaalden: accepteer de plaats in de hierarchie in het leven
en in het bestaan. Zoals ik door wijsheid begrijp. Dat ik ook mijn plaats aanvaard
Immers een wijzere en heiligere bron dan mij bepalen die plaats.
Dus uit eerbied accepteer ik mijn plaats, functie en identiteit.
en ook mijn beroep, wie ik ben, wat ik ben, en wat ik doe.
Immers het leven is een samenspel, en een facet is zichtbaar,
maar een later moment kan door een wijze raadgeving alles weer anders lijken.
Daardoor, is het wijs om het gevecht soms te laten varen en te accepteren en aanvaarden.