Relaximage
Navigation Tree Het Licht van Gebed Religie Persoon & Kunst Partner Websites

Het christendom heeft de deugden beschreven,
als de zeven die uit heilige bron worden geschonken.

Het boeddhisme heeft deugden beschreven,
als de uit meditatie voortkomen

Het hindoeisme verklaart ze als uit verdienste.

De echte bron van deugden,
of ze door inspanning, genade of gunst komen
is door het offeren van gewaarzijn,
is door het offeren van inspanning,
is door het offeren van de prijs,

Door gewaarzijn leert men wat in de werkelijkheid
belangrijk is, en waar deugd een middel is,
tot verbroedering, tot samenleven.

Door inspanning leert men wat waardevol is,
immers men kan rijkdom en roem vergaren,
waarna men beseft dat er iets is dat erbovenuit stijgt.
Datgene dat erboven gaat is
tevredenheid en vrede voor de gehele samenleving.
Waarbij gezondheid, geluk en voorspoed
een maatschappelijk doel zijn.

Door de prijs te betalen,
leert men dat deugd,
of men de kostprijs betaalt,
of dat men het op een andere manier bereikt,
een duur gezocht doel is,
waar iedereen zijn eigen voorwaarde voor heeft.

Deugd, is dus een samengaan
van goedheid, wijsheid, en leven.

De goedheid om altijd bereidt te zijn,
door het goede de samenleving te helpen.

De wijsheid om te onderscheiden,
wat in de werkelijkheid de grootste noden zijn.

En het leven, dat alles omvat,
en in iedere tijd nieuwe woorden vindt,
om nieuwe intenties te geven.

De Deugden,
van kuisheid en het celibaat.
om door een enkele relatie,
en toewijding tot de partner,
of toewijding tot de goden,
te groeien in het hart.

De Deugden,
van onbaatzuchtigheid en het naastenliefde,
om door goed te doen aan anderen,
eigen voorgaande fouten, en zondes te vergoeden.
en door anderen naastenliefde te betonen,
de samenleving te helpen. tot een gunst voor iedere
inwoner van de gehele kenbare wereld.

De Deugden,
men noemt gebed een deugd,
omdat zij alles wat bij het goede hoort,
kan schenken, als geschenk van een hogere orde.

De Deugden,
zachtmoedigheid,
om zowel wat sterk, wat slap is,
wat schoon is, wat vies is,
wat rijk is, wat arm is,
alles met gelijk oog te bezien.
alles met hetzelfde hartelijkheid te benaderen.

De Deugden,
Een deugd voor iedereen beschikbaar,
om de plaats die men toekomt te accepteren,
de plaats in de samenleving,
de plaats in de hierarchie,
De respect voor gezag, de wet, en eventueel een vorst of vorstin.

De Deugden,
ze zeggen dat onmenselijkheid, eindigt als men menselijk is.
ze zeggen dat zwaar leed tot een einde komt,
door aanhoudend gebed, en het offeren van genadegaven.

De Deugden,
ze zeggen dat een armoedig land,
door gezamelijke inspanning tot vrede komt.

De Deugden,
ze zeggen, de goden bereik je door
liefdevolle toewijding te tonen.

De Deugden,
De hoogste godheid bereiken,
doet men door aanhoudend dat doel te betrachten.

De Deugden,
de engelen hebben hun luisterend oor
naar iedere klacht, met of zonder godenaam
tot hen gericht.

De Deugden,
kent men alles als bezield, vol bewustzijn,
dan is tevredenheid een deugd die volgt.

De Deugden,
kent men zichzelf als instrument
met liefde door de aarde en de schepper geschonken,
leert men alles goed te bejegenen,
en niet boven de mate uit te gebruiken.

De Deugden,
als het lichaam 's nachts rust, stil ligt,
gaat de ziel, het universum rond,
om overal de straling van de Schepper,
te leren kennen.

De Deugden,
Men vind een deugd, door het als doel te stellen,
en bij voortduring erover te leren.Goedheid is een morele deugd
Medeleven is een ethische deugd
Kennis is informatie die toegepast een eenduidig gevolg heeft
Wijsheid is ervaring; wijsheid is kennis over goed en kwaad en welke wenselijk is
Deugd is gedrag die eenduidig een goed gevolg heeft
Als een keuze tussen eerlijkheid en iemand redden;
Leefregels hebben een volgorde voor moreel en ethische belang
Zo is het beter te liegen als een mensenleven op het spel staat
Het is beter de waarheid te spreken, als onwaarheid een lange weg van misleiding veroorzaakt
Compassie is een deugd die alleen werkt als er middelen zijn om het doel te bereiekn
tevredenheid is een deugd die bijdraagt aan een wereld waarin genot een lager doel is als geluk
Deugd is om open te staan voor het besef dat leed of pijn niet door een keuze worden veroorzaakt.
Deugd is als een persoon geen kennis heeft over goed en kwaad, diegene te helpen bij moeillijke kennisvragen.

Deugd is het als mensen de goede kant kiezen van de wereld. De goede kant waar ieder recht en vrijheid heeft om binnen de grenzen van een vredelievend land te kiezen voor wat heilzaam is voor de wereld en haar bewoners.
Deugd is het om in de samenleving mee te werken aan een goede plaats voor ieder die ernaar verlangt.
Deugd is het om regels te hebben die ieder een grens geeft.
Deugd is het om tradities en culturen op waarde te schatten en een plaats te geven
Deugd is het om levenservaring te leren van hen die wijs en oud zijn
Deugd is het om de zwakkeren in de samenleving te beschermen en ondersteunen.
Deugd schenkt wijsheid.
Deugd schenkt geluk en tevredenheid

Voor een mens is deugdzaamheid om zijn omgeving te ondersteunen. Niet alleen de steun om te leven of welvaart te bezitten
Maar ook om diegenen die zonder kansen zijn, hen die zonder rijkdom zijn te gunnen dat ze mogen leven.
Zoals de dag op 11 november wordt gevierd als sint maarten; deel zo de helft van je overvloed aan hen die
de spreekwoordelijke mantel niet hebben.


Zoals die heilige tweeduizend jaar geleden zei; De man die jezus werd genoemd, heb de naasten lief als jezelf
Wat betekent dat als je bijvoorbeeld een goede baan hebt, te eten hebt, een huis en luxe; Dat je de zelfde levensstandaard aan hen gunt die het niet zelf kunnen bewerken.Deugdzaamheid is om netheid en beleefdheid te bezitten. Netheid door schoon te zijn, en beleefd door geen geweld, geen vloek, geen belediging te uiten
Deugdzaamheid is geen relatie aangaan met mensen die een relatie met een ander hebben.
Deugdzaamheid is niet te stelen in winkels, ten zij de samenleving door gierigheid en slechte moraal geteisterd wordt
Deugdzaamheid is om in de toekomst te mogen leven met dezelfde gunsten als tegenwoordig
Dat betekent dat het milieu niet te kort mag komen, geen zelfverrijking ten koste van wereld en gezondheid

Een mens wordt gemeten naar zijn waarde op de wereld en tijdens zijn leven.
Wordt een mens gehaat door de meerendeel van de wereld
Dat is een reden om te onderzoeken wat tekortschiet
Wordt een mens geliefd vanwege zijn vele heilsdaden
Dat is een maatstaf om gevolgd te worden


Een mens is maar een mens, maar zijn daden kunnen bergen verzetten en rivieren doen opdrogen
Een mens is maar een mens maar de vingers aan zijn hand kunnen een oorlog ontketenen
Een mens is maar een mens, maar zijn spraak kan levens redden, kan de samenleving herstellen


Een mens, leeft niet alleen, maar met zijn familie
Een mens, leeft niet alleen, maar met het land waarin hij woont

Een deugd is een middel om te omschrijven wat gedrag is dat bewonderbaar is en respect geniet.
Een deugd is opgeschreven om ook hen in de toekomst een lamp en licht te gunnen het leven te leiden
Een deugd, wordt bewonderd omdat velen voedsel en onderdak hebben gekregen
Een deugd wordt bewonderd omdat oorlog uitgebannen werd en gezondheid een maatstaf was voor geluk

Deugden, velen zijn omschreven in heilige en wijze teksten, zowel schriftelijk als mondeling
Deugden, wie ongeluk kent gaat op zoek naar antwoord en reden
Deugden, Diegenen die lijden onder de last van anderen gaan zoeken naar verlichting


Deugd, een woord dat betekenis krijgt door het gebruik in gesprek bij mensen.
Deugd, een woord dar bepaald wordt door opvoeding en onderwijzing.
Deugd, een woord dat een betekenis kent, die de bron van de eeuwige jeugd draagt.
Deugd, kent een betekenis van steen der wijzen.
Maar deugd, draagt geen woorden die samengevoegd geen betekenis kennen.


Deugd, is de hoogste wetenschap,
Wijsheid is het middel om deugd te omschrijven.


Deugd is de kennis van het goede, en hoe haar te verwerven.
Deugd is de kennis van goed leven. waarvan geluk het kenmerk is.
Deugd is de kennis van een goede samenleving, Waar tevredenheid het doel is.
Deugs is de kennis van voorspoed. Hoe haar te bereiken en haar te behouden.

Deugd is iedereen kans geven op overgave aan de Alschepper,
dieren, mensen, planten,stenen, leven, dood, ieder wezen.

Moge de wijsheid ook tegen de wind in verspreidt worden,
met alle goede midddelen die er zijn.

Moge wijsheid als geur de wereld door reizen
Moge wijsheid als water uit elke bron ontspringen
Moge wijsheid als zonlicht ieder wezen verwarmen.
Moge wijsheid tot in de verre ruimte als erfenis aanwezig zijn.
Moge wijsheid zowel de schrijver als de lezer voeden.

Vijfvoudig wijsheid is eerlijke wijsheid.
Vijfvoudig wijsheid is warme wijsheid
Vijfvoudig wijsheid is voedende wijsheid.


Mijn roeping als schrijver over wijsheid
en als stil gebed om te naderen tot het ultieme

Zo zou ik graag een protege willen zijn,
met als doelstelling dat wijsheid
zo goedkoop mogelijk aanwezig is,
en bereikbaar is voor iedereen.
Inclusief de bekendheid ervan.

Waarbij ook de toekomst,
om te blijven schrijven
over wijsheid een wens is.
Zonder menselijke zorgen

Zoals deugd een weg door water is,
Zoals deugd een weg door woestijn geeft,
Zoals deugd een weg van de sterren verkrijgt.

Deugd als middel tot geluk,
Deugd, als lijn met de eeuwigheid,
Deugd, als raadgeving om het einde te behalen.

Deugd, als een geur die van verre
gunstelingen trekt.

Deugd als een vorm van gedrag
die bij iedereen een betekenis oproept.

Deugd,
Gedrag in gebed gebracht,
schenkt wijsheid die boven
het dagelijkse uitstijgt.

Deugd,
problemen, in gebed gebracht,
schenken een oplossing,
die de deugd aandoet.

Deugd,
Welke vorm van beoefening,
krijgt de gunst van velen.

Deugd,
Waar zij is,
verdwijnt ongeluk,
verdwijnt het om dom te zijn.

Deugd,
Als wijsheid in woord,
tot eer doet voor hen
die haar navolgen.